Obchodné podmienky online aukcie

Aukčná spoločnosť Art Bid. s. r.o.
Námestie SNP 13
811 06 Bratislava
IČO: 47 109 441
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 88 627/B
zastúpená Igorom Krejčím, konateľom
igor.krejci@artbid.sk
(ďalej len prevádzkovateľ)

I. Základné ustanovenia

 1. https://artbid.sk je internetový aukčný server, ktorý slúži k párovaniu ponuky a dopytu užívateľov serveru za účelom nákupu alebo predaja diel výtvarného umenia, a to za podmienok a pravidiel určených prevádzkovateľom serveru na verejnej počítačovej sieti na adrese www.artbid.sk (https://artbid.sk).
 2. Užívateľ serveru prevádzkovateľa môže byť zadávateľom i dražiteľom. Zadávateľom je ten, ktorý ponúka výtvarné dielo (diela) do aukcie. Dražiteľom je každý, kto prihadzuje cenu v práve prebiehajúcej aukcii.

II. Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ponúkané výtvarné diela.
 2. Prevádzkovateľ zaraďuje výtvarné diela do ponuky na základe dohodnutých podmienok so zadávateľom.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť dielo do aukcie, respektíve okamžite vyradiť dielo z už prebiehajúcej aukcie alebo stornovať jeho predaj po skončení aukcie v prípade, ak by predaj ponúkaného diela bol v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo korekcie popisu diela z ponuky zadávateľa, a to aj priebehu aukcie, pokiaľ nie je výtvarné dielo ešte dražené.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť časové obdobie, počas ktorého bude dielo zadané zadávateľom ponúkané v online aukcii.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sprístupniť dražené dielo k obhliadke vo svojich priestoroch každému oprávnenému záujemcovi, a to počas celého trvania aktuálnej aukcie.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť predané dielo zadávateľovi v čase, spôsobom a formou, ktorú dohodne so zadávateľom.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaslať predané dielo na adresu vydražiteľa, ak o to požiada. Dielo bude zaslané riadne zabalené na dobierku na náklady vydražiteľa. Prevádzkovateľ neručí za prípadné poškodenia, či stratu diela zapríčinené poštovou službou.

III. Dražiteľ

 1. Všetky informácie vyplývajúce z registrácie dražiteľa na serveri www.artbid.sk (https://artbid.sk) sú predmetom obchodného tajomstva.
 2. Dražiteľ sa zaväzuje riadiť pravidlami dražobného poriadku a obchodnými podmienkami pre online aukciu, aktuálne zverejnených na serveri www.artbid.sk. Zároveň berie na vedomie, že v prípade ich nedodržania, budú jeho podania v online aukcie prevádzkovateľom bezodkladne zablokované.
 3. Dražiteľ prihadzuje k aktuálnej cene ponúkaného diela v aukcii vo výške určenej v Dražobnom poriadku. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Vydražiteľovi je ku konečnej cene účtovaná provízia vo výške 12% + DPH.
 4. Dražiteľom môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
 5. Dražiteľ sa zaväzuje uhradiť a prevziať vydražené dielo (diela) najneskôr do 14 dní od skončenia dražby.

IV. Zadávateľ

 1. Zadávateľ čestne prehlasuje, že dielo(a), ktoré ponúkol za účelom obstarania predaja prostredníctvom online aukcie je (sú) v jeho vlastníctve, nadobudol ho (ich) riadnym spôsobom a má výlučné právo s ním (s nimi) disponovať.
 2. Všetky informácie vyplývajúce z registrácie zadávateľa na serveri www.artbid.sk (https://artbid.sk) sú predmetom obchodného tajomstva.
 3. Zadávateľ čestne prehlasuje, že nemá vedomosť o skutočnostiach spochybňujúcich alebo vylučujúcich autorskú pravosť a umelecko-historickú autenticitu ponúkaných diel.
 4. Zadávateľ sa zaväzuje prevádzkovateľovi (obstarávateľovi predaja) uhradiť províziu vo výške 12% + DPH z vydraženej ceny.
 5. Zadávateľ potvrdením týchto zmluvných pravidiel berie na seba ručiteľský záväzok k náhrade škody, ktorá bude prípadne uplatňovaná voči prevádzkovateľovi a ktorá by mala pôvod v nesprávnom, nepravdivom či neúplnom poskytnutí informácií týkajúcich sa výtvarného diela (diel), ktoré ponúkol do aukčného predaja.
 6. Všetky informácie vyplývajúce z registrácie zadávateľa na serveri www.artbid.sk (https://artbid.sk) sú predmetom obchodného tajomstva.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Aukčná spoločnosť Art Bid, ako prevádzkovateľ serveru www.artbid.sk (https://artbid.sk), si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky, pričom za zmenené sú obchodné podmienky považované v okamihu ich umiestnenia na verejnej počítačovej sieti na adrese www. artbid.sk (https://artbid.sk). Pokial v lehote 30 dní od umiestnenia týchto zmenených Obchodných podmienok zadávateľ alebo dražiteľ zmluvu nevypovie, má sa za to, že zo zmenou Obchodných podmienok súhlasí.
 2. Potvrdením týchto obchodných podmienok užívateľ serveru www.artbid.sk (https://artbid.sk) prehlasuje, že všetky ustanovenia a podmienky užívania serveru boli dohodnuté slobodne, vážne a určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.
 3. Všetci záujemcovia o registráciu súhlasia s využívaním svojich osobných údajov výhradne pre vnútornú potrebu aukčnej spoločnosti Art Bid, a to výlučne v súvislosti s uplatňovaním a plnením Dražobného poriadku a týchto Obchodných podmienok

Odoberajte novinky E-Mailom

Chcete dostávať informácie o nových aukciách a občasné aktuality týkajúce sa aukcie ArtBid? Zo zasielania noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.